Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned at Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering a wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

Post-War Reality: Reintegration and Rehabilitation of Soldiers

Approximately 11,000 soldiers were injured during the 2020 Artsakh War. As they are healing and trying to reintegrate back into society, they are often facing bureaucratic red tape and an inaccessible physical environment.

Roots of the Demarcation Issue

The November 10 ceasefire agreement ended the 2020 Artsakh War, but the issue of demarcating the new state borders between Armenia and Azerbaijan has been a major concern since then.

Սահմանագծման խնդրի արմատները

Նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը թեև կանգնեցրեց Արցախյան երկրորդ պատերազմը, սակայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանների հստակեցման շուրջ լուրջ մտահոգություններ առաջ բերեց: Մինչ հանրային քննարկումների կենտրոնում շարունակում են մնալ սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի օրինականության շուրջ մտահոգությունները, ներկան ավելի լավ ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է հետադարձ հայացք նետել անցյալին:

1 2 3 4 5 6 17


All rights reserved by EVN Report