Hamazasp Danielyan

Hamazasp Danielyan serves a Member of the National Assembly of the  seventh convocation (December 2018- June 2021), where he lead the parliamentary working group on political reforms (Electoral reform, Political Party law and etc.) He has a PhD in Political Science and taught at the Department of Political Science of Yerevan State University. 

He has initiated and lead research in Armenia and Artsakh on various sectors and topics, including the democracy and governance, the political elite, diaspora relations, elections & electoral system. As a practitioner he has worked over 15 years in various international organizations.

Articles by Hamazasp Danielyan

Armenian Citizenship Policy

A gradual relaxation of restrictions on citizenship has widened the circle of those who are applying. At the same time, however, the privileges of Armenian citizenship have been watered down for those who reside abroad and/or also hold other citizenships.

Քաղաքացիության քաղաքականության շուրջ

Քաղաքացիության շնորհման նախապայմանների էական թուլացումը ընդլայնել է նման կարգավիճակ ստանալու հնարավորություն ունեցող հայերի շրջանակը։ Մյուս կողմից նման քաղաքականությունը որոշ առումով արժեզրկման է ենթարկել Հայաստանի քաղաքացու կարգավիճակը՝ սահմանափակելով երկքաղաքացիների քաղաքական պաշտոններ զբաղվեցնելու և քաղաքացիների արտերկրից քվեարկության մասնակցելու հնարավորությունը։

Ներառական քաղաքական ինստիտուտների անհրաժեշտության մասին

Համազասպ Դանիելյան ուրվագծում է քաղաքական համակարգի զարգացման սկզբունքները՝ ընդգծելով այն հանգամանքները, որոնք խոչընդոտում են մասնակցային քաղաքական ինստիտուտների ձևավորմանը, ինչպես նաև քննարկում ընտրական օրենսգրքի փոփոխության անհրաժեշտությունը ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում:

1 2


All rights reserved by EVN Report