Varant Meguerditchian

Varant Meguerditchian runs the Mining Legislation Reform Initiative at the AUA’s Center for Responsible Mining. He is a public affairs professional with experience across the Asia-Pacific and Europe having previously served as General Manager of Stakeholder Engagement at Australia’s national standards organization and as Executive Director of the Armenian National Committee of Australia. He holds a Masters in International Relations from Griffith University and a Masters of Management from Macquarie University Graduate School of Management. He is currently based in Yerevan. 

Articles by Varant Meguerditchian

Բարեփոխելով հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտը. քաղաքացիական հասարակությունը ոտքի է կանգնում՝լսելի դարձնելու իր ձայնը

Հայաստանում հանքարդյունաբերությունը կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ, սակայն օրենսդրական բացերը, ինչպես նաև մշտադիտարկման և գնահատման ներկա իրավիճակը շատ ռիսկային է։

Reforming the Armenian Mining Sector: Civil Society Stands Up to Be Heard

Mining has a potential to play a significant role in Armenia, however current gaps in legislation and poor monitoring and assessment presents many risks.


All rights reserved by EVN Report