Tigran Amiryan

Tigran Amiryan is the co-founder and president of CSN lab. A professor of Contemporary World Literature, semiologist, literary critic, curator, and contemporary culture researcher, Dr. Amiryan has authored numerous articles on postmodern genres of literature, interdisciplinary analysis, contemporary comparative analytics, sociology of literature, etc. Dr. Amiryan’s main interest revolves around the issue of narrativization of both individual and collective memory in contemporary culture, artistic (fictional) representation, as well as history of the self, biographies, urban space, and environment that keep the memory of people’s lives despite oblivion and destruction.

Articles by Tigran Amiryan

Մեղրի։ Հիշողության ֆյուզելյաժ

Անկախության տարիներից ի վեր Հայաստանի համայնքներից քչերն են զգուշությամբ ու սրտի թրթիռով վերաբերվում նրան, ինչ հետազոտողներն անվանում են լոկալ ինքնություն։ Մեղրեցիներին սակայն հաջողվել է ստեղծել այլընտրանքային մի տարածք որտեղ պահպանվում է անցյալը իր թաղերով, մարդկանցով, ապրումներով ու փորձառություններով:

Meghri: A Fuselage of Memory

There is a Facebook group of Meghri natives that is more active than the official pages of many institutions. It is, however, also isolated, living a separate life, disconnected from the rest of the digital world just like the actual city.

“Return the Tramway to Yerevan:” About Aram Pachyan’s Novel “P/F”

Literary theorist Tigran Amiryan takes the reader on a journey into the essence of Aram Pachyan's experimental novel "P/F", noting that while it might not appeal to aficionados of fictional prose it will cause an unquenchable thirst for contemplation.

1 2


All rights reserved by EVN Report