Suren Manukyan

Suren Manukyan, Ph.D. is the Chair of the Department of Genocide Studies at Yerevan State University, Visiting lecturer at the American University of Armenia, and Head of the Department of Comparative Genocide Studies at the Armenian Genocide Museum-Institute.

He is member of International Association of Genocide Scholars (IAGS) Resolutions’ committee and Advisory Board and also a book-review editor of International Journal of Armenian Genocide Studies. He was Visiting Fulbright Scholar at Center for the Study of Genocide and Human Rights at Rutgers University of New Jersey, USA. (2012-2013).

Articles by Suren Manukyan

From a Fateful Revolution to the Dream of Pan-Turkism: Causes of the Armenian Genocide

Turkey continues to fight against the recognition of the Armenian Genocide through falsification of history, anti-Armenian propaganda, using all political, economic and lobbying levers at its disposal.

Պատմությունը և մենք

Անցյալը երբեք մեզ բաց չի թողնում: Այն իր ստվերն է գցում, ազդում մեր մտքերի, կարծիքների, որոշումների ու գործողությունների վրա: Ի վերջո անցյալը մեզ դարձնում է այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք այսօր, գրում է պատմաբան Սուրեն Մանուկյանը ՝ «Անցյալ» վերնագրով թողարկման փետրվար ամսվա հյուր խմբագիրը:

History and Us

The past never leaves us, it casts a long shadow, influences thoughts, opinions, decisions and actions but never really repeats itself, writes historian Suren Manukyan, guest editor for this month’s issue titled “Past.”

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report