Narek Manukyan

Narek Manukyan is an education policy researcher and an experienced project manager. He has supervised the largest benchmarking study of the Armenian National Curriculum commissioned by the World Bank. He is currently the co-founder of Paradigma Educational Foundation, Armenia's first general education conference (Edcamp Armenia). Narek has managed Armenia's first GovTech Accelerator, public-private partnerships in education and programs targeting small and medium entrepreneurship development. He holds an MA in Political Science and International Affairs from the American University of Armenia. Narek’s interests in education include curriculum studies and comparative educational policy.      

Articles by Narek Manukyan

Armenia’s New General Education Standard: What Will It Change?

The draft of the new standard of general education has generated much discussion as well as disagreement. Narek Manukyan discusses the draft from the viewpoint of its political messaging, the positive amendments it offers as well as the problems that still need to be addressed

Սկիլայի ու Քարիբդիսի միջև. առարկայական չափորոշիչներ

Հանրակրթության առարկայական նոր չափորոշիչները՝ հիմքում դրված կրթական փիլիսոփայության ու որդեգրած մոտեցումների առումներով ևս հիմնավորման ու փաստարկման կարիք ունեն։

Ի՞նչ է փոխում հանրակրթության նոր չափորոշիչը

Կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը շրջանառեց հանրակրթության նոր չափորոշչի նախագիծը. փորձենք քննարկել փաստաթուղթը, հատկապես, որ այն նախ և առաջ քաղաքական փաստաթուղթ է, որն ընդհանրական դրական նպատակներից բացի պետք է անդրադառնա նաև կոնկրետ միջավայրի խնդիրներին և տեսլականին, եթե կրթությունը դիտարկում ենք որպես այդ խնդիրների լուծման և տեսլականի ձգտման միջոց։

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report