Lalai Manjikian

Lalai Manjikian is a humanities professor at Vanier College in Montreal. Her teaching and research interests are in the areas of human migration, refugee social inclusion and exclusion, migrant narratives, media representations of migration, and diaspora studies. She is the author of Collective Memory and Home in the Diaspora: The Armenian Community in Montreal (2008). Manjikian’s articles have been published in a number of newspapers and journals including The Armenian Weekly, Horizon Weekly, 100 Lives (The Aurora Prize), the Montreal Gazette, and Refuge. A past Birthright Armenia participant (2005), over the years, Manjikian has been active in volunteering both within the Armenian community in Montreal and within the local community at large, namely engaged in immigrant and refugee integration. She holds a PhD in Communication Studies from McGill University (2013).

 

 

 

Articles by Lalai Manjikian

Հետպատերազմական մտորումներ սփյուռքից

Սփյուռքը չի կարող հեռանալ հիմա։ Ավելին, պետք է վերականգնել սփյուռքի ներուժը, ուղղորդել այն Հայաստան ու Արցախ, վերստեղծել կորցրածը: Ի վերջո, մենք կրթված, նպատակասլաց ու բանիմաց ուժերի մի մեծ «ավազան» ունենք, որի ամեն մի կաթիլն է կարևոր։

Post-War Reflections From the Diaspora

The diaspora must continue to invest in rebuilding and channeling diasporic potential following the 2020 Artsakh War. This is not 1915, writes Lalai Manjikian, the nation has a huge pool of educated, driven and competent forces.

Heart First

In this poignant essay, Lalai Manjikian writes about the frantic rhythm of managing a career and motherhood. The transition to motherhood, she writes, is not necessarily easy and nor is it the aestheticized perfect pastel images on social media. It is messy, painful, and exhausting, yet, interspersed with pockets of unimaginable heart-expanding joy.


All rights reserved by EVN Report