Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Ֆիզիկայի խաչմերուկ. Հայաստանի գիտական անցյալից դեպի ապագա

Հայաստանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տիեզերական ճառագայթների բաժանմունքը փորձում է հաղթահարել բազմաթիվ մարտահրավերներ: Գիտնականների նոր սերունդը կարծում է, որ հետազոտություններին և գիտությանը աջակցելու համար անհրաժեշտ են ավելի մեծ ներդրումներ:

The Physics Intersection: From Armenia’s Scientific Past Toward Its Future

Armenia’s Physics Institute with its Cosmic Ray Division is trying to overcome many challenges by collaborating with different international institutes. A new generation of scientists believe that more investment is needed to support research and science.

1 2 3 4 5 6 11


All rights reserved by EVN Report