Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Երբ հրամայականը մեկն է՝ ապրե՛լ

Պատերազմը ներխուժել է գրեթե բոլոր հայ ընտանիքներ։ Մինչ զինվորները կռվում են առաջնագծում, Արցախում ծավալված այս նոր պատերազմից մազապուրծ եղած երեխաների մի նոր սերունդ իրենց ընտանիքների հետ տրավման հաղթահարելու ուղիներ են որոնում։

When the Only Imperative Is to Live

The war has infiltrated almost every Armenian home. While soldiers are fighting on the front, a new generation of children and their families who escaped this new war in Artsakh are looking for ways to cope with the new trauma.

The Art of Vanadzor, Armenia’s Erstwhile Industrial City

Vanadzor’s Hovhannes Abelyan Theater, built in the early 20th century, is just a few meters away from the Fine Arts Museum. Both buildings hold the memories and feelings of Armenia’s third largest city.

1 2 3 4 5 6 11


All rights reserved by EVN Report