Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

The Mine and the People: Residents of Vayots Dzor Determined to Find an Alternative to Mining

For the past year, activists and residents of Vayots Dzor have blocked roads leading to the Amulsar Gold Mine. Gohar Abrahamyan speaks with some of the protesters, all residents of nearby towns and villages, who are manning the posts.

Ներածություն. հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամատարության հեռանկարները Հայաստանում

Հայաստանը որդեգրել է երեխաներին հաստատություններից դեպի ընտանիք ուղղորդելու, այլ կերպ ասած՝ ապաինստիտուցիոնալացման քաղաքականությունը և տևական ժամանակ է ՀՀ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում երեխաների խնամքը կենսաբանական ընտանիքում, իսկ անհնարինության դեպքում՝ ընտանիքահենք խնամքի այլ տարբերակների կիրառմամբ կազմակերպելու ուղղությամբ։

Overweight, But Malnourished: The Impact of Poor Diets on Armenia’s Children

Lack of awareness, knowledge and education is a contributing factor to malnutrition in Armenian children. Gohar Abrahamyan looks at the research and speaks with parents and experts in the field.

1 9 10 11 12 13 14


All rights reserved by EVN Report