Astghik Karapetyan

Astghik has over 13 years experience in the media. Since 2011, she has been reporting on topics covering human rights and the judiciary, including analytical and investigative pieces on state procurement, illegal enrichment, etc.

In recent years, she has participated in a EU-funded program, “Multi-Faceted Anti-Corruption Promotion” and a joint EU-German program “Evidence-Based Advocacy for Reform.” Astghik was also the Public Relations Coordinator for a EU-funded program, “Commitment to Constructive Dialogue.”

In September 2017, she became the Editor-in-Chief of Iravaban.net. Since November 2019, she has been a research fellow at the American New Media Advocacy Project. Astghik has won several awards for her work and in 2019, she received a Media Management Mini-MBA Certificate in Riga from the Stockholm School of Economics (SSE Riga).

Articles by Astghik Karapetyan

Խախտված իրավունքներ․ Եվրադատարանի վճիռներն՝ ընդդեմ Հայաստանի

Դեկտեմբերի 10-ը աշխարհը նշում է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության օր։ 2001-ի հունվարի 25-ին Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու պահին ստորագրեց Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության կոնվենցիան։ Ներկայացնում ենք Կոնվենցիայով ամրագրված այն իրավունքները, որոնց խախտումներն առավել հաճախ են հաստատվել Եվրադատարանի վճիռներով՝ ընդդեմ Հայաստանի։

Առողջապահություն․ պետպատվերի և համապարփակ ապահովագրության համակարգեր

Հայաստանը փորձում է շարժվել դեպի առողջապահական համապարփակ ապահովագրության համակարգ. Տեսլականն է երաշխավորել բոլորի առողջության իրավունքը, որպեսզի սոցիալապես խոցելի հիվանդները ստիպված չլինեն ընտրություն կատարել մահվան և աղքատության միջև:

Armenia’s Basic Benefits Package and Universal Health Insurance Systems

Armenia is trying to move toward a universal health insurance system. The vision is to guarantee the right to health for all, including socially vulnerable groups, so that patients won’t have to choose between death and poverty.

1 2 3 4 5 6 13


All rights reserved by EVN Report