Ani Avetisyan

Ani Avetisyan studies journalism at Yerevan State University. She specializes in data journalism and fact-checking, and cooperates with the Fact Investigation platform Armenia (fip.am). Currently, Ani is a staff writer at regional media outlet OC Media

 

 

Articles by Ani Avetisyan

Ռազմական ծախսեր և տնտեսություն

Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը 2020 թվականին աճել են 17 տոկոսով. սա տարեկան աճի ամենամեծ ցուցանիշներից է Արևելյան Եվրոպայում և Եվրասիայում։ Հետ չի մնում նաև Հայաստանը։

Military Expenditures and the Economy: Behind the War of Weapons

Azerbaijan increased its military spending by 17% in 2020; this was among the largest annual increases in Eastern Europe and Eurasia. Ani Avetisyan breaks down the numbers of the military expenditures of both Armenia and Azerbaijan.

The Demographic Face of War

War casualties are one of the major components of Armenia’s demographic crisis. Beyond their immediate impact, they also leave traces for years afterwards.


All rights reserved by EVN Report