Talin Grigorian

Talin Grigorian has been living in Armenia for over thirteen years at various times since the Independence of the Republic. She is a lecturer in the MA TEFL and BA in English & Communications programmes at the American University of Armenia since 2015 and previously from 2001-2006.

Articles by Talin Grigorian

Նստատեղ

Մի փոքրիկ, ինքնահռչակված և չճանաչված Հանրապետությունում, որտեղ ժամանակին ապրել են իր նախնիները, նախագահականի աշխատակազմի հետ թեյի ժամին Անահիտը պատմում է, որ պարզել է որ շեֆերն ու պատվավոր հյուրերը ունեն մի շքեղ պետքարան, մինչդեռ իրենք` աղջիկներով հարմարվել են իրենց առանց նստատեղի մութ ամբարին:

The Seat

In this tiny self-declared and unrecognized Republic where her ancestors once lived, Anahit tries to reassess her existence while she wages a battle for the seat.


All rights reserved by EVN Report