Suren Parsyan

 

Suren Parsyan is a PhD candidate of economics, an associate professor at the Armenian State University of Economics and a lawyer. Parsyan heads the economic research department of the Hrayr Maroukhian Foundation. His professional interests include macro and micro economic policy, anti-monopoly mechanisms, tax policy, pension reform, energy system-tariffs, public debt management and mining.

Articles by Suren Parsyan

Armenia’s Obstacles Within the Eurasian Economic Union

There are a number of obstacles and barriers within the internal market of the EAEU. If solved quickly and effectively, it can create opportunities for mutual trade to grow, making it a productive vehicle for regional integration.

Անշարժ գույքի շուկան Հայաստանում. առկա միտումները

Համավարակով և հետպատերազմյան իրավիճակով պայմանավորված՝ Հայաստանում նկատվում է եկամուտների նվազում և աղքատության աճ, որոնք ամենամեծ ազդեցությունն են ունենում անշարժ գույքի շուկայի վրա:

Current Trends in Armenia’s Real Estate Market

Economist Suren Parsyan writes that due to the pandemic and the post-war situation, Armenia is witnessing a decline in purchasing power, a phenomenon that is having an impact on the real estate market.

1 4 5 6


All rights reserved by EVN Report