Roubina Margossian

A writer and photojournalist, Roubina has worked at a number of media organizations including Armenia TV. She was a correspondent for Kuwait TV from Lebanon and previously served as the English language editor at CivilNet. She is the Managing Editor at EVN Report.

Articles by Roubina Margossian

Little Leaves

Preparing food can be a meditative journey of self-healing, of building community and a passage to one's heritage. It is the whispered world of women, a value created out of patience that can transform onions into translucent golden particles.

Հայրենադարձությունը մեծ է հնչում

Հայաստանը բազմամշակույթ է՝ բառիս ամենալայն իմաստով։ Եվ էական էլ չէ, ինչ ես իրականում որոշել՝ վերադառնալ Հայաստան կամ հեռանալ Հայաստանից, միևնույն է, նրա ուղեծրում ես:

Repatriation Is a Big Word

Armenia is multicultural in the most covert ways, a landlocked country who has an Ayvazovsky. Whether you are moving forward by moving back or moving away, you are in its orbit.

1 2 3 4 5 6 7


All rights reserved by EVN Report