Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned at Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering a wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

Turkey’s Role in Recruiting Syrian Rebels for Azerbaijan

A number of international media outlets have published stories about Syrian militants who have been offered up to $1500/month by Turkey to fight alongside the Azerbaijani military.

Reviving Armenia’s Viticulture Heritage

The revival of Armenia’s viticulture heritage and indigenous grape varieties is an investment that has already begun to pay dividends. The past ten years are considered the renaissance of winemaking in Armenia. It is a return to 6,100 years of history.

Խաղողագործական ժառանգության վերածնունդը

Վերջին տասը տարիները Հայաստանում գինեգործության վերածննդի շրջան էին։ Սա վերադարձ է նաև խաղողի մշակության 6100-ամյա ժառանգությանը։

1 5 6 7 8 9 17


All rights reserved by EVN Report