Lusine Sargsyan

Lusine Sargsyan graduated with a BA in English and Communications program from the American University of Armenia. She has interned at Armenia's diplomatic missions, including the Embassy of Armenia to the United Kingdom and the Permanent Mission of Armenia to the United Nations. As an aspiring lawyer, Lusine is interested in covering a wide range of human rights issues in Armenia.

Articles by Lusine Sargsyan

Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիները. 1998-2008 թթ.

Անկախ Հայաստանի երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանն էր: Այս հոդվածը պատմում է նրա իշխանության գալու և նրա կառավարման հիմնական մարտահրավերների ու թերությունների մասին:

The Robert Kocharyan Administration: 1998-2008

Independent Armenia’s second president was Robert Kocharyan. This article chronicles his rise to power and the major challenges and shortcomings of his administration.

1 2 3 4 5 6 17


All rights reserved by EVN Report