Liana Sahakyan

A writer at heart, Liana Sahakyan works as a freelance writer and runs her own creative writing blog Dieudonné Poet. She is a Communications degree alumni at the American University of Armenia. She is also diversified in areas of art history and gender studies, with experince in art gallery curatorship and research experience in the field of Armenian art history canon through the feminist lens.

Articles by Liana Sahakyan

The Doctors of Armenian Cultural Heritage

Examining the dissonance between the importance ascribed to national values like cultural heritage and the less-than enviable conditions surrounding the profession of Armenia’s “heritage doctors”.

Listening to Imagine: A Post-Crisis Exhibition Attempting to Reimagine Armenia’s Future

The ongoing crises in Armenia are forcing old ideas about the future to crumble, making way for as yet undefined horizons. In this process, contemporary art tries to intervene to create new spaces for imagining the future.

«Լսիր, որ պատկերացնես». հետճգնաժամային ցուցահանդեսը Հայաստանի ապագան վերաիմաստավորելու փորձ

Հետպատերազմյան ճգնաժամը փշրել է ապագայի շուրջ նախկին պատկերացումները՝ դրանք փոխարինելով անորոշ հորիզոններով։ Իրավիճակին փորձում է միջամտել ժամանակակից արվեստը՝ առաջարկելու մի նոր տարածություն, որտեղ կարելի է պատկերացնել ապագան։


All rights reserved by EVN Report