Karena Avedissian

Dr. Karena Avedissian is a political scientist focused on social movements, new media, civil society, and security in the former Soviet Union, with an area focus on Russia and the Caucasus. She received her PhD from the University of Birmingham in 2015. Since then, she has worked as Research Fellow at the University of Southern California and the University of Birmingham on topics of comparative democracy and authoritarianism, state-building in Armenia, and state influence in the post-Soviet space. Her writing has been published in The Guardian, the Moscow Times, Open Democracy, Global Voices, Transitions Online, and Hetq. She is currently a lecturer at the American University of Armenia.

Articles by Karena Avedissian

Վերապատրաստել առողջապահության ոլորտի մասնագետներին. հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հաստատություններում տեղավորելու պրակտիկան Հայաստանում

Առողջապահության ոլորտի մասնագետները հաճախ սոցիալական ճնշում են գործադրում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ծնողների վրա՝ ստիպելով նրանց հրաժարվել երեխայից ծնվելուց անմիջապես հետո: Այս զեկույցը նպատակային միջամտության անհրաժեշտության մասին է և առաջարկում է վերապատրաստել ոլորտի մասնագետներին, մասնավորապես՝ ծնողների հետ պրոֆեսիոնալ և անկողմնակալ հաղորդակցվելու պատասխանատվության տեսանկյունից:

Understanding the Region: Energy in the South Caucasus

Once-integrated energy channels were disrupted with the fragmentation of the Soviet Union, Armenia, Azerbaijan and Georgia began rebuilding their impaired energy infrastructures. How have these countries with different degrees of European and Russian influence and different energy needs and natural oil and gas reserves fared so far and what do they have in common?

Fact Sheet: The State of Democracy in the South Caucasus, Part I

Following the collapse of the Soviet Union, the three countries of the South Caucasus declared independence in 1991. This new instalment of “Understanding the Region” looks at the democratic trajectories of Armenia, Georgia and Azerbaijan. Part II will look at the state of democracy in the statelets of Artsakh (Nagorno Karabakh), South Ossetia and Abkhazia.

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report