Karen Avetisyan

Graduated from The Department of Linguistics and Intercultural communications of Russian-Armenian (Slavonic) University Karen Avetisyan is a film critic, cultural journalist, columnist and radio host. The author of radio programs on arts and culture at radio Sputnik, film critic, a member of The International Federation of Film Critics (FIPRESCI). Avetisyan is the Artistic Director of the Golden Apricot International Film Festival.

Photo credit: Lusine Grigoryan

Articles by Karen Avetisyan

The Mirror in the Lavatory

How people behave in public spaces compared to private ones and how they perceive their individual civic responsibility is a reflection of the society in which they live.

Հայելին զուգարանում

Ինչպե՞ս են մարդիկ իրենց պահում հանրային տարածքներում ՝ համեմատած մասնավորի, ինչպե՞ս են նրանք ընկալում իրենց անհատական քաղաքացիական պատասխանատվությունը. այս ամենն հասարակության արտացոլումն է, որում նրանք ապրում են:

“Michael Jackson, Know This Well, I Can’t Bear This Pain”

The “Top Ten of Rabiz” was a series of albums produced by a group of young men trying to reproduce the scattered reality of the 1990s through the language of music and an experimental format that was never really “rabiz.”

1 2 3


All rights reserved by EVN Report