Hovhannes Nazaretyan

Hovhannes Nazaretyan is a graduate of the American University of Armenia. He now works at Fip.am, a fact-checking platform affiliated with the NGO Union of Informed Citizens. He specializes in fact-checking politicians and the media and investigative journalism.

Articles by Hovhannes Nazaretyan

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիները. 1991-1998 թթ.

1991 թ. մարտին Հայաստանը մերժեց Խորհրդային Միության նոր միություն ստեղծելու առաջարկը, և 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին հանրաքվեով անկախություն ստացավ: Տեր-Պետրոսյանը 1991 թ. հոկտեմբերի 16-ին դարձավ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը: Այս հոդվածը անդրադարնում է նրա իշխանության գալու հանգամանքներին և կառավարման հիմնական մարտահրավերներին ու թերություններին:

The Levon Ter-Petrosyan Administration: 1991-1998

Independent Armenia’s first president was Levon Ter-Petrosyan. This article chronicles his rise to power and the major challenges and shortcomings of his administration.

The Ups and Downs of Lake Sevan

Lake Sevan is the largest freshwater and alpine lake in the entire South Caucasus. The lake’s artificial outflow which commenced in the early 1930s during the Soviet period resulted in dramatic changes in its water level and continued ecological problems.

1 2 3 4 5 6 8


All rights reserved by EVN Report