Artur Grigoryan

Born in Yerevan, Armenia, Artur Grigoryan graduated from Yerevan State University in 2011 with a Masters in Law and has since been working as an environmental lawyer. From June 2018 to January 2019 Grigoryan served as the Head of the Republic of Armenia’s Inspectorate for Nature Protection and Natural Resources.

Throughout the years Grigoryan has been dealing with issues regarding environmental law, conducting research assessments on ecosystem services, participatory democracy and subject-matter jurisdiction of NGOs.

Since 2017, Grigoryan has been residing in the village of Kalavan in Gegharkunik Marz where he’s been working on green economy investments and has even launched an organic certification process. Specifically, he aims to foster ecologically clean and technologically effective agriculture, ecotourism and agrotourism and to set Kalavan as a self-sufficient model for other adjacent communities.

Articles by Artur Grigoryan

Կոռուպցիոն ռիսկերն ու դրսևորումները Հայաստանի հանքարդյունաբերության մեջ

Երկրի հանքարդյունաբերության ոլորտում լուրջ խնդիրները նոր կառավարությունը ժառանգել է նախկին վարչակարգից: Սակայն ըստ Արթուր Գրիգորյանի դեռեւս բավարար քայլեր չեն ձեռնարկվել ոլորտում կոռուպցիան արմատախիլ անելու կամ նույնիսկ զսպելու ուղղությամբ:

Corruption Risks in Armenia’s Mining Sector

Serious issues in the country’s mining sector is something this new government inherited from the former regime. Artur Grigoryan argues, however, that enough steps have not been taken to eradicate or even curb corruption in the sector.

«Իրավունքների» հիմնախնդիրը հանքարդյունաբերությունում

Հանքարդյունաբերության մասին խոսելիս քննարկվում են հիմնականում բնապահպանական, հարկային կամ օրենսդրական բացերը, շահագործման թույլտվությունների տրամադրման թերությունները։ Շատ քիչ են խորքային վերլուծությունները մարդու իրավունքների և դրանց պաշտպանության վերաբերյալ։

1 2


All rights reserved by EVN Report