Arshaluys Barseghyan

Arshaluys Barseghyan graduated from Yerevan State University of Languages and Social Sciences /YSLU/ After Brusov. She worked as a TV reporter and screenwriter at CivilNet.am, Shoghakat TV. Currently she contributes multimedia articles to the “Unheard Voices” project concetrating on human stories effected by the Karabakh conflict. 

Articles by Arshaluys Barseghyan

Irrigating Efficiently

Armenia’s farmers need irrigation water to feed the country, but a number of bottlenecks get in the way. Because of the poor condition of the water supply system, 40-50% of irrigation water is lost before reaching its endpoint.

Ինչպես է ոռոգվում Հայաստանը

Հայաստանի տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկի՝ գյուղատնտեսության մեջ բավական լուրջ է ոռոգման և ոռոգման համակարգերի խնդիրը, ինչի պատճառով տուժում է գյուղատնտեսը. բերքը չորանում է, որակապես տուժում։ Ոռոգման ջրի սակավությունից տարբեր տարիներին բողոքել են Հայաստանի տարբեր մարզերի տնտեսությունները։

Duplicating Images: Azerbaijan’s Mirror Propaganda Operation Part II

As part of its mirroring propaganda operation during the war that was intended to cloud the information landscape, Azerbaijan also systematically mirrored the Armenian side’s visuals as well.

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report