Mikayel Zolyan

Mikayel Zolyan is a historian and political analyst from Yerevan, Armenia. He is an associate professor at Brusov University of Languages and Social Sciences in Yerevan. His interests are in ethnic conflict, politics of nationalism and ethnicity, as well as issues of democratization and nation-building in the post-Soviet context. Zolyan's analytical articles and academic papers have been published in Armenia and abroad. 

Articles by Mikayel Zolyan

How It All Began: The Soviet Nationalities Policy and the Roots of the Karabakh Problem

Long before the first rallies and clashes over the territory of Nagorno Karabakh, there were several signs of the coming storm writes Mikayel Zolyan. One of these was the “war of memory,” waged not by soldiers, but in the sphere of historiography.

Is 2018 the New 1988?

In this new piece, Mikayel Zolyan writes about the similarities and differences between the 1988 Karabakh Movement and the 2018 Velvet Revolution - what it meant for people then and now and lessons to be learned.

Ինչպիսին էր սկիզբը. խորհրդային ազգային քաղաքականությունը և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արմատները

Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի շուրջ առաջին հանրահավաքներից և բախումներից շատ առաջ մոտեցող փոթորկի մի շարք նախանշաններ եղան, գրում է Միքայել Զոլյանը: Դրանցից մեկը «հիշողության պատերազմն» էր, որը ոչ թե զինվորներն էին վարում, այլ պատմաբանները:

1 2 3


All rights reserved by EVN Report