Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

Սեռական դաստիարակություն եւ հաշմանդամություն

Սեռական դաստիարակություն, սեռական առողջության պահպանում, սեռական հարաբերություններ․ մեր երկրում ընդունված է այս մասին կամ շշուկով խոսել կամ լռել։ Իսկ եթե խոսքը գնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեռական հարաբերություններ ունենալու մասին, ապա տաբուներն ու թյուրըմբռնումներն ավելի շատ են:

Քնարիկ․ որդեգիր, խնամատար, խնամակալ

Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ապրելու ընտանիքի հետ, լինի դա կենսաբանական, որդեգրող, խնամատար կամ խնամակալ ընտանիք: Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր երեխա նաև իրավունք ունի ապրել արժանապատիվ և խաղաղ կյանքով: Քուշանե Չոբանյանը նայում է Հայաստանում խնամատար ընտանիքների հաջող և ոչ այնքան հաջող դեպքերին:

You Can’t Experiment With the Life of a Child: The Benefits and Risks of Foster Care

Every child has the right to live with a family, whether it’s a biological, adoptive, foster or guardian family. However, every child also has the right to live a life of dignity and tranquility. Kushane Chobanyan looks at some of the successful and not-so-successful cases of foster families in Armenia.

1 4 5 6 7 8 11


All rights reserved by EVN Report