Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

The Noisy Silent School

There is a school in one of the greenest neighborhoods of Yerevan where children of all ages speak in the indescribably beautiful language of gestures.

Yet Beyond the Mountains, There Was War…

The Yezidis of Armenia fought alongside their Armenian comrades during the 2020 Artsakh War. One Yezidi volunteer says that “this is our country, the graves of our ancestors are here and the future of our children is here.”

Իսկ սարերի հետևում պատերազմ էր...

Արցախյան պատերազմում եզդիների մասնակցության մասին մեզանից շատերն իմացան միայն Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ նահատակվեց Քյարամ Սլոյանը: Հայոց նորագույն պատմության ամենաառանցքային իրադարձությունների ժամանակ եզդիները միշտ եղել են հայերի կողքին, 2020 ի 44 օրյա պատերազմը բացառություն չէր:

1 2 3 4 5 6 11


All rights reserved by EVN Report