Hovhannes Nazaretyan

Hovhannes Nazaretyan is a graduate of the American University of Armenia. He now works at Fip.am, a fact-checking platform affiliated with the NGO Union of Informed Citizens. He specializes in fact-checking politicians and the media and investigative journalism.

Articles by Hovhannes Nazaretyan

Agriculture in Armenia: An Overview

From animal husbandry to crop varieties to land fragmentation resulting from the abolition of Soviet collectivized farms following independence, an overview of Armenia’s agricultural sector.

Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում. ակնարկ

Հայաստանում աշխատուժի ավելի քան մեկ երրորդը զբաղված գյուղատնտեսության ոլորտում: Այն շարունակում է մնալ տնտեսության հիմնական ճյուղը, չնայած ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրների: 1991-ին՝ անկախության հռչակումից և սովխոզների (խորհրդային կոլեկտիվ, պետական ֆերմերային տնտեսություններ) վերացումից հետո գյուղատնտեսության ոլորտում գերակշռում են փոքր ընտանեկան ֆերմաները:

A Pre-Pandemic Survey Reveals a Generally Optimistic Population

The Caucasus Barometer survey conducted before the COVID-19 pandemic gripped the country, reveals that the overall mood of the Armenian public was optimistic.

1 4 5 6 7 8


All rights reserved by EVN Report